Monday, March 26, 2018

VEIDER TUNNE
Alexei Gordini näitus

03.04. - 29.04.
Brīvības galerija
Vabaduse 14, Valga

03. aprillil 2018 kell 15.00 avatakse Valgas uus näitusepind Brīvības galerija, mille programmi juhatab sisse Alexei Gordini näitus “Veider tunne”.

Alexei Gordin on erinevates meediumites tegutsev kunstnik, kes on tuntud peamiselt oma irooniliste, karikatuurse loomuga maalide ja videote poolest. Gordin läheneb humoristlikult liberaalse kapitalismi tingimustes toimivale kaasaegse kunsti maailmale, mida iseloomustab pidev enesemüümine, karjärism, ebakindlus ning kontrastid loominguliste ambitsioonide ja reaalsuse vahel. 

Alexei Gordin oma näitusest:  

Stanisław Lem kirjutab oma satiirilises essees “Kultuur kui viga”, et “inimühiskond loob oma kultuuri ainult vigade, ebaõnnestunud katsete, möödalaskmiste, valetõlgenduste ja arusaamatuste kaudu. Inimesed, kes kavatsevad teha üht asja, teevad tegelikult midagi täiesti erinevat; püüdes põhjalikult mõista nähtuste mehhanismi, tõlgendavad nad seda valesti”. 1971. aastal kirjutatud tekst on küll autori poolt määratletud kui “irooniline”, kuid seda arusaama kultuurist ja sellest lähtuvalt kunstist kui veast ajaloolises kontekstis võin ma kõrvutada oma tööde tegelastega. Galeriide, stuudiote, muuseumide, avamispidude esteetika on nende jaoks kaljukindel, kuid nende eetika ja omavaheline suhtlemine jääb vaidlusaluseks. 
Sedamoodi tekibki veider tunne, et see, mida me peame õigeks ja kõigutamatuks, ei pruugi tegelikult nii olla. Eriti kaasaegse kunsti valdkond, mis muutub üleni professionaalseks, ja kus kunstniku isiksus ja eripära kaovad kiiresti ära. Kaasaegne kunst ja sellest lähtuv turg alluvad teatud normidele, mis – nagu ka teised ühiskondlikud normid – ei ole loomulikud ja vabatahtlikud, vaid pigem sunnitud ja kellegi poolt konstrueeritud, selleks et teatud mehhanismid saaksid korralikult töötada. Turg ning selle mehhanismid on iseenesest puhtalt loogilised ja matemaatilised. Tihtipeale ei saa loomingulist mõtteviisi loogiliselt ja numbritega kirjeldada. Kunstiäri allub samadele seadustele nagu kõik teised ärid. Millistele seadustele allub siis kunstiäris osalev kunstnik ja tema igapäevane praktika? 
Stanisław Lemi tsitaati ümber mõtestades võin ma öelda, et kavatsesin teha kaasaegset kunsti aga tegin tegelikult midagi täiesti erinevat. Antud näitus on iseenesest viga, kuna kunst astub siin kunstnikuga aktiivselt konfrontatsiooni. Tahtes vaadata kunsti kui midagi kahjutoovat ja ohtlikku, loon ma platvormi, mille kaudu võib näha kunstniku ebastabiilset asendit kaasaegses globaalses süsteemis koos selle vastuoludega. Näitus avatakse piirilinnas Valga/Valkas ja selle koha sümbolism kõlab koos tööde tegelaste piiripealse seisundiga: eitades kaasaegse kunsti seadusi ja loogikat, saavad nad aga selle efemeersemateks märkideks, tajuriteks, reflektsiooniks.

Alexei Gordin on õppinud õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja Helsingi Kunstiülikoolis maali, eelmisel aastal võitis ta Leedus Baltimaade noore maalikunstniku preemia (YPP'17). Rohkem infot Alexei Gordini kohta: https://alexeigordin.weebly.com

Näitus on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest „Sada paplit“ ja seda toetab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogramm “Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti“. 

Brīvības galerija hakkab tegutsema Valgas, Vabaduse 14 asuvas majas, mis kunagi oli kirjanik Hella Wuolijoki lapsepõlvekodu. Galerii läti keelne nimi lähtub ühendlinn Valgka ideest ja piirivabaduse kontseptsioonist. Galerii on avatud kolmapäevast pühapäevani, alates 14.00 kuni 18.00. Galerii külastamine on tasuta. 

Suured tänud: Eva Voog, Kaarel Narro

Rohkem infot: Tanel Rander, MTÜ Sada Paplit, tel: 56678729, e-mail: tanelr@hotmail.com
............................................................................................
............................................................................................

Странное чувство
Выставка Алексея Гордина

03.04. – 29.04.
Галерея Brivibas
Вабадузе 14, Валга


03. апреля 2018 в 15.00 в Валга открывается новая выставочная площадка, программу которой начнет своей выставкой «Странное чувство» художник Алексей Гордин.

Алексей Гордин,- художник работающий с разными медия, который известен прежде всего своими ироничными, карикатурными картинами и видео. Гордин с юмором подходит к теме современного искусства существующего в современной либерально капиталистической системе, которую характеризует постоянная само-продажа, карьеризм, нестабильность и контраст между творческими амбициями и реальностью. 

Алексей Гордин о своей выставке:

Станислав Лем, в своем сатирическом эссе «Культура как ошибка» пишет, что «человеческие сообщества, создают культуру в результате ошибок, неудачных попыток, промахов, заблуждений и недоразумений. Люди, намереваясь сделать одно, делают в действительности совсем другое; стараясь досконально разобраться в механизме явлений, они толкуют их неверно;…» Текст, написанный в 1971 году, обозначен автором как «иронический» однако понимание культуры и происходящего из нее искусства как ошибки, я могу сопоставить с героями своих работ. Эстетика галерей, ателье, музеев, открытий выставок для них незыблема, однако их этика и складывающиеся отношения остаются весьма спорными. 
Таким образом и просыпается странное чувство, будто все, что мы понимаем как непоколебимо правильное, на самом деле совсем не обязательно таким является. Особенно в сфере современного искусства, где чрезмерная профессионализация быстро уничтожает самобытность и оригинальность художника. Современное искусство и происходящий из него рынок, подчиняются определенным нормам, которые, как и прочие общественные нормы скорее не естественные и добровольные а навязанные и кем либо сконструированные, дабы определенные механизмы продолжали работать. Рынок и его механизмы сами по себе очень математически логичны. Однако творческое мышление, в основном невозможно описать логикой и цифрами. Рынок искусства подчиняется тем же законам что и любой другой существующий рынок. Каким же законам, в этом случае, подчиняться участвующий в нем художник и его каждодневная практика?
Перефразируя цитату Станислава Лема, могу сказать, что намереваясь сделать современное искусство, сделал в действительности совсем другое. Данная выставка, сама по себе ошибка, по тому что искусство здесь начинает входить в активную конфронтацию с художником. Пытаясь рассматривать искусство как нечто вредоносное и опасное, я создаю платформу, на которой высвечивается не стабильное положение художника в в современной глобальной системе со всеми ее противоречиями. Выставка открывается в пограничном городе Валга/Валка и символизм этого места созвучен с пограничным состоянием героев произведений: отрицая законы и логику современного искусства, они тем не менее становятся его эфемерными знаками, датчиками, рефлексией.

Алексей Гордин учился живописи в Эстонской Художественной Академии и Академии Искусств Хельсинки. В прошлом году он стал главным призером премии молодого живописца в странах Балтии(Young painter prize 2017), которая выдается в Литве.
Больше информации о художнике: https://alexeigordin.weebly.com

Выставка является частью коллективного творческого исследования «Сто тополей» и поддерживается Центром Современного Искусства Эстонии в рамках программы EV100 “Путники и приспособленцы – истории сообществ Эстонии.

Галерея Brivibas начнет свою деятельность в Валга, по адресу Вабадузе 14, в доме, где прошло детство писателя Хелла Вуолиёлки. Латышское наименовании галереи исходит из идеи объединенного города Валгка и концепта свободы от границ. Галерея будет открыта со среди по воскресенье с 14.00 до 18.00. Вход бесплатный.

........................................................................................................
........................................................................................................

WEIRD FEELING

exhibition by Alexei Gordin
03.04. - 29.04.
Brīvības galerija
Vabaduse 14, Valga

03.04.2018 at 3 PM a brand new exhibition space Brīvības galerija will open its doors in Estonian/Latvian border town Valga/Valka. The gallery program will start with Alexei Gordin's exhibition “Weird feeling”. 

Alexei Gordin is well known for his ironic and caricatural paintings and videos that deal with contemporary art within the world of liberal capitalism. His humorous approach addresses issues like constant self promotion, career ambitions and contrast between artistic intentions and capitalist realities. 

Alexei Gordin on his exhibition: 

In his essay „Culture as error“ Stanisław Lem says that human society generates its culture only because of errors, failed attempts, misleadings, misinterpretations and misunderstandings. People aim to make a certain thing, but they end up doing something totally different. As they try to understand mechanisms of things, they get misguided. This essay was written in 1971 and was marked as „ironic“ by the author, but such kind of understanding about culture and arts as errors in their historical context can be compared to the characters of my works. For them the aesthetics of galleries, studios, museums and exhibition openings is firmly fixed, while ethics and human relations always remain under dispute. 

This is how a weird feeling appears – things that we consider right and undisputable might be something else. Especially in the field of contemporary art that is becoming more and more professional, and where artist's personality and peculiarity quickly dissolve. Contemporary art and art market follow certain rules that – as other rules of society – are not natural and unconstrained, but rather subjugative and constructed, to make certain mechanisms work. Market and its mechanisms are purely logical and mathematical. Mostly it is not possible to describe creative thinking by using logic and numbers. Art business is affected by the same laws as all other businesses. But what kind of laws affect the work of these artists who participate in art business?

Rethinking the quotation of Stanisław Lem I would say that I tried to make contemporary art, but actually I did something totally different. Current exhibition as such is an error, as art gets in confrontation with the artist. Trying to view art as something harmful and dangerous I create a platform that enables to see artist's untable position within the contemporary global system with all its contradictions. The exhibition will be opened in the border town Valga/Valka and the symbolics of this place correspond to the borderline state of my characters – by denying the laws and logic of contemporary art they become its ephemeral objects, subjects and reflection. 

Alexei Gordin has studied painting in Estonian Academy of Arts and University of the Arts, Helsinki. Last year he became the Young Painter Prize (YPP'17) winner. More info on Alexei Gordin: https://alexeigordin.weebly.com

The exhibition is part of the collective artistic research project “100 poplars” and it is supported by Center for Contemporary Arts Estonia and their Estonia 100 art program “Comers, Goers and Stayers – the histories of Estonian communities”.

Brīvības galerija is situated at Vabaduse 14, Valga – in the house, where Hella Wuolijoki used to live as a child. The Latvian name of the gallery departs from the concept of the united city Valgka, as well as from the idea of freedom without borders. The gallery is open from Wednesday to Sunday, from 2 PM to 6 PM. Gallery entrance is free. 

More info: Tanel Rander, MTÜ Sada Paplit, phone: +372 56 67 87 29, e-mail: tanelr@hotmail.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home